Inschrijfformulier judo - Judo School Randori

Randori Krommenie
Ga naar de inhoud
Inschrijfformulier Judo School Randori
 Krommenie
 Assendelft

 Man
 Vrouw
Incasso machtiging contributie per kwartaal
1x les per week tot 6 jaar: € 44,55 per kwartaal.
1x les per week 6 tot 21 jaar: € 49,85 per kwartaal.
1x les per week vanaf 21 jaar: € 65,50 per kwartaal.
Bij meerdere lessen per week trainen komt er € 20,00 per kwartaal bij.

Eenmalig inschrijfgeld: € 15,00


Hierbij machtig ik Judo School Randori om de contributie automatisch te innen via een incasso.

Incasso t.g.v. bankrekeningnummer NL46RABO0128096942 t.n.v. Judo School Randori


Tip

Tip

Bij inschrijving gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

1. De betaling van lesgelden geschiedt per kwartaal en is alleen mogelijk d.m.v. een getekende incassomachtiging


2. Het verschuldigde bedrag wordt rond de eerste werkdag van het nieuwe kwartaal automatisch van uw rekening afgeschreven. Dit gebeurt de 1e werkdag van de maanden januari, april, juli en oktober.
De eerste keer zal het bedrag wegens het eenmalige inschrijfgeld en afhankelijk van de startdatum van het lidmaatschap afwijkend zijn.


3. Indien het automatische incasso geweigerd wordt, en Judoschool Randori u hiervoor een herinnering moet versturen, wordt € 5,00 administratiekosten per keer in rekening gebracht. Bij achterstand in de betaling kan de toegang tot de lessen worden ontzegd.


4. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk (per e-mail of een brief aan de leraar) te gebeuren. Dit kan tot één maand vóór het begin van het nieuwe kwartaal, daarna bent u voor dat betreffende kwartaal nog contributie verschuldigd.
Reeds betaalde contributie wordt niet terugbetaald.


5. Judoschool Randori is gesloten op erkende feestdagen. Tijdens de basisschool vakanties is er de eerste zaterdag van de vakantie wel les en de laatste zaterdag geen les, met uitzondering van de zomervakantie en kerstvakantie dan is er de eerste zaterdag ook geen les. Met het vaststellen van de contributie is hiermee al rekening gehouden.


7. Deelname aan de judolessen en aanverwante activiteiten is geheel op eigen risico en aansprakelijkheid. Judoschool Randori is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen.


8. Bij vragen gelieve zoveel mogelijk per e-mail communiceren. Het e-mailadres wordt dagelijks gecontroleerd en alle mailtjes worden z.s.m. behandeld.


Huisregels:
1. Zorg altijd voor schone en kortgeknipte nagels.
2. Zorg dat je op tijd omgekleed in de dojo bent.                
3. Zorg voor een schoon judopak.
4. Maak nooit misbruik van wat je tijdens de lessen is geleerd.Privacyverklaring Judo School Randori

 
Inleidende bepalingen
 
Op deze pagina treft u de privacyverklaring van verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Krommenie, staat ingeschreven in het handelsregister van Kamer van Koophandel onder en draagt de naam Judo School Randori. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via info@judoschoolrandori.nl en telefonisch via +31 (0)653690205.
 
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft verantwoordelijke aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.
 
Onze verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 5 mei 2019.
 
 
Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens
 
In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u met ons een overeenkomst sluit. De persoonsgegevens worden gebruikt voor inschrijvingen bij de judoschool en om klanten op de hoogte te houden van nieuwe informatie. Bij het inschrijfformulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moet worden. Dit zijn: uw geslacht, voor- en achternaam, geboortedatum,
 
e-mailadres, telefoonnummer, adres, IBAN, postcode en woonplaats. Het e-mailadres is nodig om u op de hoogte te houden van nieuwe informatie, maar wordt ook gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te stellen van activiteiten die interessant voor u kunnen zijn en uw IBAN hebben we nodig om lesgelden te incasseren.
 
De persoonsgegevens worden gedurende de loop van de overeenkomst opgeslagen. Na afloop van de overeenkomst (bij opzegging van het abonnement) worden uw persoonsgegevens verwijderd uit de systemen. Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag:
 
Uw toestemming en de noodzakelijkheid voor het uitvoeren van overeenkomst, indien u geen persoonsgegevens wenst in te voeren zal er geen overeenkomst, en dus geen sportabonnement tot stand kunnen komen.
 
 
Cookies
 
Verantwoordelijke maakt op de website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van verantwoordelijke bezoekt, verzamelt hij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie.
 
Aan het gebruik van cookies ligt de volgende rechtsgrond ten grondslag: Het gerechtvaardigd belang.
 
Het gerechtvaardigd belang van verantwoordelijke is het verbeteren van de website.
 
Wij bewaren geen persoonlijke informatie via de website. Behalve indien u een van de formulieren op de site gebruikt. U kunt zich hiermee af of aanmelden voor activiteiten of lidmaatschap. Deze informatie wordt niet bewaard op de site, de site stuurt enkel dit in een e-mail naar verantwoordelijke welke, indien nodig, contact met u daarover opneemt. Uw persoonsgegevens zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en de informatie die u aan Judo School Randori geeft -bijvoorbeeld door het invullen van gegevensvelden- zal met grootste mogelijke zorg behandeld worden.
 
  
Doorgifte aan verwerkers en derden
 
Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met de administratie software van bedrijven die door verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering. Deze informatie wordt niet met anderen gedeeld.
 
Persoonsgegevens zullen worden gedeeld met derden als verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.
 
 
Beveiliging
 
Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelingen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.
 
 
Foto en/of filmbeleid
 
Wij publiceren regelmatig het resultaat van bijvoorbeeld toernooien, examens of andere activiteiten op de website, regionale kranten of sociaal media (bijvoorbeeld Facebook).
 
Ook komt regelmatig voor dat men opnamen wilt maken tijdens de lessen of activiteiten van Judo School Randori. Hierdoor kunnen beelden van kinderen ongewenst op het internet terecht komen. Om dit te voorkomen is in het kader van de wet op de privacy dit foto- en filmbeleid opgesteld.
 
 
Bij de inschrijving wordt met de ouders(s) besproken of zij toestemming geven voor het plaatsen van foto’s en/of filmpjes van hun kind(eren) op de website en /of Facebook-pagina van Judo School Randori te zijner tijd zal deze vraag opgenomen worden op het inschrijfformulier.
 
 
Bij het plaatsen van foto’s/films van kinderen op de website/Facebook kan het voorkomen dat kinderen bij naan genoemd worden, dit ter ondersteuning van het geplaatste artikel of van foto’s.
 
Wanneer fotomateriaal gebruikt wordt voor PR, wordt hier altijd toestemming van ouders gevraagd.
 
Bij elke interne activiteit zal altijd gewezen worden op ons foto en filmbeleid.
 
 
Indien een ander dan de organisatie zelf met foto-/filmapparatuur op de sportschool komen, dienen de medewerkers hen te wijzen op dit foto-/en filmbeleid van Judo School Randori.
 
 
Uw privacy rechten
 
U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 
Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@judoschoolrandori.nl.
 
Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij ons of een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).
Judo School Randori © designed by m-d-g
Terug naar de inhoud